Nhìn người này, thấy trên mặt có thích sáu chữ lớn trum ban ca

£)aí quan nhân thấy đấy, quán áo trôn mình Thiết (ắng rách cá rói gíó (hu đã thổi, còn cưm thì khổng biết kiếm 1. Vị quan nhân đó hỏi: Nay Hướng Dẫn Trùm bắn cá ngươi Hướng Dẫn Trùm bắn cá định di đâu? Thiết Táng nói: Hôm nay nghe nói, con gái Vạn Viên ngoại là Vạn Tú. Đại quan nhân nói: Đại trượng phu, nói với tiểu nương tử làm gì, chẳng hoá ra là tự tố cáo minh sao.

Giơ tay chỉ một chỗ, nói với Thiết Tãng: Đây khóng phải là chỏ nói chuyộn, hãy theo ta. Hai người đí khoảng nãm dặm đường lớn, đi vào một con dường nhỏ, thấy một ngôi nhà nhỏ tĩnh mịch.

Thật là:Mặt trước giúp đường ăn cướp, mặt sau dựa dổi ¡ịíết người. Xa nhìn hắc khí lụnli âm u, gán ngổ làm lòng người khiếp (lảm.

Chắc dây khônịi phải là Mạnh Thường gídÁ, là trum ban ca nơi chỉ biết giết người phóng trum ban ca hoà.

Đại quan nhân thấy cửa đóng, khổng dến gõ, nhặt một hòn gạch vụn ném lôn nóc nhà. Chớp mát đã nghe thay có tiếng kéo chiến Mạnh ITiưóng quân Đíổn Vàn nước Tứ, là người hiếu khách, ớ đây muốn. Nhìn người này, thấy trên mặt có thích Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại sáu chữ lớn. Không biết thế nào mà mọi người gọi anh ta là Đại Tự Tiêu Cát. Người đó đến nói cười cùng đại quan nhân, chỉ vào Đào Thiết Tăng, hỏi: Người này là người thế nào? Đại. Cả ba ngươi đều vào nhà Đại Tự Tiêu Cát. Đại quan nhân lấy ít bạc vụn từ thắt lung ra, đưa cho Tiêu Cát đi mua rượu thịt về cùng đánh chén. Đào Thiết Tăng ăn xong, liền đi thăm dò tin tức, trở về nói: Nói để đại quan nhân biết, hòm xiểng có khoảng hai.

Chỉ có con gái Vạn Viên ngoại là Vạn Tú nương, cùng Vạn tiểu viên ngoại, một đương trực tên gọi Chu Cát, một.

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment